Presentatie van Info-Sourds

Onze visie

De vereniging is opgericht door en voor doven en slechthorenden.

Ter herinnering: wat wij als handicap definiëren is het resultaat is van een ongeschikte en onaangepaste omgeving voor sommige mensen.

Wij zijn er stellig van overtuigd dat deze omgevingen kunnen worden veranderd met het oog op het doorbreken van stereotypen, zodat morgen eindelijk de weerspiegeling is van een wereld waarin doofheid volstrekt “normaal” is.

Onze statuten

Onze taak

Info-Sourds de Bruxelles werd in 1996 opgericht als gevolg van de politieke wil om in één vereniging een globaal aanbod van diensten te hergroeperen om zo tegemoet te komen aan de behoeften van doven en slechthorenden in Brussel. Actiris, het FGC, het IRSA (Institut Royal des Sourds et des Aveugles) en de FFSB (Fédération Francophone des Sourds de Belgique) hebben hun krachten gebundeld om de oprichting van de vereniging te ondersteunen.

De sociale doelstelling van Info-Sourds is de inclusie en zelfredzaamheid van doven en slechthorenden in Brussel, en dit via individuele of collectieve acties in de Franstalige Belgische Gebarentaal (LSFB) en/of met aangepaste visuele communicatiemiddelen.

Om zijn taken te vervullen stelt Info-Sourds de volgende acties voor:

 • Een algemene begeleiding. Deze begeleiding biedt hulp bij alle mogelijke dagelijkse activiteiten: huisvesting, wetgeving, gezin, budget, administratieve procedures, vrije tijd, gezondheid, enz.
 • Een begeleiding naar tewerkstelling. Deze begeleiding bestaat uit een uitgebreide en volledige bijstand in alle zaken die verband houden met werkgelegenheid:
 • Voor werkzoekenden: inschrijving bij Actiris, inschrijving bij de dienst PHARE, loopbaanadvisering, opstellen van een CV, een sollicitatiebrief, versturen van sollicitaties, voorbereiding en ondersteuning bij sollicitatiegesprekken, enz.
 • Voor werknemers: een verzoek om redelijke aanpassingen, opleiding, ontmoetingen met managers, enz.
 • Opleidingen. In samenwerking met Bruxelles Formation en met de steun van Actiris biedt de dienst verschillende modules aan op het gebied van geletterdheid, Frans, rekenen, kennismaking met nieuwe technologieën, enz.
 • Tolk- en vertaaldiensten. Deze variëren van LSFB-tolken tot transliteratie, met inbegrip van LPC (Langue Française Parlée Complétée), liplezen en Franse met tekens of visuele hulpmiddelen.

De vereniging kan elke materiële of financiële steun of bijdrage ontvangen van openbare of privé rechtspersonen of natuurlijke personen. De aldus ingezamelde gelden en materialen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de verwezenlijking van het sociale doel.

De vereniging kan haar steun en belangstelling verlenen aan alle activiteiten van organisaties die een gelijkaardig doel nastreven.

Onze waarden

 1. Toegang tot fundamentele rechten: via onze verschillende diensten en acties ijveren wij voor de erkenning en het respect van de rechten en verdiensten van doven en slechthorenden in het Brussels Gewest, met inachtneming van hun bijzonderheden en voorkeuren.
 2. Professionaliteit: professionaliteit staat centraal in ons werk. Het is een garantie voor kwaliteit, efficiëntie, zelfreflectie, deontologie en competentie. Het is gebaseerd op zowel knowhow als expertise. Het verleent ons deskundigheid en erkenning. 
 3. Eerbied: het ISB-team beschouwt eerbied in de breedste zin van het woord: begunstigden, collega's, belanghebbenden, de omgeving, maar ook zelfrespect. Het komt tot uiting in actief luisteren en een participatieve dynamiek. 
 4. Continue ontwikkeling of verbetering: continue ontwikkeling bij ISB is het voortdurend verwerven en consolideren van vaardigheden en bekwaamheden, het aanmoedigen van innovatie en reflectie, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening.
 5. Ontplooiing: de zingeving in van ons werk is belangrijk. Het is een bron van afstemming, motivatie, vooruitgang en kwaliteit van de dienstverlening.
 6. Betrokkenheid
  Betrokkenheid bij ISB impliceert een scherp inzicht en eerlijkheid om de troeven en de afremmingen voor het nakomen van onze verbintenissen in kaart te brengen en de nodige middelen in te zetten. Ze impliceert regelmatige evaluaties en is een verbintenis tegenover onze begunstigden, partners en collega's.
nl_BENederlands (België)