Verklaring bescherming persoonsgegevens
d'Info-Sourds de Bruxelles vzw

Toepassingsgebieden

De verwerking van persoonsgegevens (hierna "de gegevens") waarnaar in deze verklaring wordt verwezen, is onderworpen aan EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en aan de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hierna de "GDPR" genoemd.

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens met betrekking tot personen die informatie bij ons aanvragen of gebruik maken van onze diensten ("begunstigden"), onze prospects/sympathisanten, onze donateurs, onze professionele relaties zoals onze leveranciers, tolken, vertalers, associatieve, institutionele of politieke partners.

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

Uw gegevens worden verwerkt door de volgende verwerkingsverantwoordelijke:

Info-Sourds de Bruxelles vzw, gevestigd aan de Brugmannlaan, 76, 1190 Vorst
Geregistreerd bij de ECB onder nr. 458.968.168
E-mail : direction@infosourds.be 
Hierna "wij" of "Info-Sourds" genoemd.

Categorieën van gegevens die we kunnen verzamelen

Afhankelijk van onze relatie met u kunnen we de volgende soorten gegevens verzamelen, waar mogelijk met de datum waarop ze werden vastgelegd of gewijzigd:

U bent een begunstigde van onze diensten

 1. a) algemene informatie (meestal overgenomen uit de interne factsheets van Info-Sourds) :
 • Achternaam, voornaam
 • Postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mailadres
 • Voorkeurscommunicatiemiddelen gebruikt door de persoon
 • Geslacht, taal, geboortedatum en -land
 • Gezinssamenstelling, namen van echtgeno(o)t(e) en kinderen ten laste
 • Soort inkomen
 • Werkgever (indien in dienst)
 • Identiteit van maatschappelijk werker (indien aangesteld)
 • Nationaliteit
 • Nationaal registernummer
 • Rekening- en bankkaartnummer
 • Informatie over onderlinge verzekeringen
 • Kopie van identiteitskaart
 • Alle persoonlijke informatie die u vrijwillig en vrijblijvend aan ons verstrekt
 • Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 en 10 van de RGPD: in het kader van onze werkzaamheden kunnen wij gevoelige gegevens over u verwerken, in het bijzonder:
 • het feit dat je doof of slechthorend bent en de manier waarop je je uitdrukt (gebarentaal, liplezen, enz.)
 • elk van de gegevenscategorieën vermeld in artikel 9 en 10 van de RGPD die u ons meedeelt in het kader van de gevraagde ondersteuning

Niet alle bovenstaande gegevens worden noodzakelijkerwijs verzameld, afhankelijk van de gevraagde services.

Informatie waarmee we u een ondersteuningsdienst kunnen bieden

 • Informatie over de gevraagde diensten: naam van de persoon die de dienst aanvraagt, naam van de persoon met wie contact moet worden opgenomen (bijv. arts, eigenaar, administratie, enz.), vragen die moeten worden gesteld, doelstelling, enz.
 • Informatie en overeenkomsten vereist door onze institutionele partners (COCOF Phare)

Informatie waarmee we een tolk- of vertaaldienst kunnen leveren

 • Informatie over de gevraagde diensten: locatie en namen van mensen die je moet contacteren of ontmoeten, algemeen thema, vragen die je moet stellen, type tolk dat je nodig hebt, enz.
 • Aanvrager: de begunstigde zelf of een andere rechtspersoon/vereniging/administratie, evenals de contactpersoon en de identiteit van de derde partij die de dienst ontvangt.
 • Informatie vereist door onze institutionele partners (COCOF Phare, COCOM)

Informatie over de door begunstigden aangevraagde beroepsopleidingscursussen die zijn opgenomen in het individuele onderwijsdossier

 • Studieniveau in België of in het buitenland, behaalde kwalificaties
 • Beroepsstatus: ingeschreven als werkzoekende bij een van de relevante instanties (Actiris, VDAB, Forem), in loondienst, enz.
 • Forem-overeenkomst voor interregionale mobiliteit
 • Contract voor beroepsopleiding: datum, duur, titel van de te volgen cursus, code/sessie
 • Trainingen via Info-Sourds en certificaten uitgereikt
 • Diensten voor leerlingen en mobiliteitskosten (met het oog op de uitbetaling van een toelage aan leerlingen door Brussel Onderwijs)
 • Informatie vereist door onze institutionele partners (Brusselse opleidingen, Europees Sociaal Fonds, Forem, enz.)

Informatie over hulp bij het zoeken naar werk

 • Gegevens over het zoeken naar een baan: cv, werkervaring, opleidingsniveau en -type, enz.
 • PHARE registratienummer
 • Actiris registratienummer of gegevens die nodig zijn om Actiris registratie te formaliseren
 • Gegevens opgenomen in het begeleidingsdossier: aantekeningen van afspraken, follow-up van Actiris-afspraken met een potentiële werkgever, terbeschikkingstelling van een tolk, enz.
 • Informatie vereist door onze institutionele partners (Actiris)

Je hebt je ingeschreven voor onze nieuwsbrief

 • Achternaam, voornaam, taal
 • E-mailadres

U bent donateur/sponsor van Info-Sourds

 • Natuurlijk persoon: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Geslacht, geboortedatum, taal
 • Juridische entiteit (gekoppeld aan een contactpersoon): naam, bedrijfsvorm, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-/bedrijfsnummer
 • Bankrekeningnummer, bankpasnummer, donateursnummer
 • Geschiedenis van donaties/sponsoring (bedragen, data, etc.)
 • Belastingcertificaat
 • Donatie-/sponsorcontracten (SDD - SEPA DIRECT DEBIT)

U werkt extern voor Info-Sourds (met name als tolk, vertaler of leverancier).

 • Achternaam, voornaam, geslacht, taal
 • E-mailadres, postadres, vast of mobiel telefoonnummer
 • Je beroep en functie. Als je een tolk bent, type uitgevoerde vertaling
 • Informatie over je organisatie: naam, rechtsvorm, postadres, telefoon, vast en/of mobiel, e-mailadres, btw- en bedrijfsnummer.
 • Informatie met betrekking tot het beheer en de uitvoering van het contract, in het bijzonder de taken waarvoor u verantwoordelijk bent
 • Rekeningnummer

U bent een institutionele partner van Info-Sourds of een professionele relatie

 • Je naam, voornaam, titel, taal
 • Uw postadres, e-mailadres, vaste en/of mobiele telefoonnummer, enz.
 • Informatie over uw organisatie (overheidsinstantie, vereniging, media, enz.): naam, rechtsvorm, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, btw-nummer en ondernemingsnummer.
 • Professionele informatie over onze samenwerking of contactpersonen

Doeleinden van verwerking en rechtsgrondslag

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor de uitvoering van op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen, in welk geval de gegevens met name worden verwerkt met het oog op :

Als u een begunstigde bent van onze diensten, met het oog op :

 • Bereid je sollicitatie voor, met name door een factsheet in te vullen
 • Ondersteunende diensten organiseren en leveren
 • Organiseren en leveren van tolk- en vertaaldiensten, enz.
 • Beroepsopleidingen organiseren en aanbieden met het oog op tewerkstelling
 • Ondersteuning bij het zoeken naar werk organiseren en aanbieden
 • Uw gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten (zoals de COCOF - PHARE dienst, COCOM, Actiris, VDAB, Forem, Bruxelles Formation en het ESF) zodat u kunt profiteren van onze gesubsidieerde diensten.

Als u donateur/sponsor bent, met het oog op :

 • Je donaties of sponsoring beheren
 • Uw belastingcertificaten beheren

Als u een externe partij bent (zoals een tolk, vertaler of leverancier), een institutionele partner of een professionele contactpersoon, om :

 • Lopende overeenkomsten beheren
 • Aanvragen voor tolken, vertalen,...

In alle gevallen, met het oog op :

 • Voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden (inclusief de overdracht van vorderingen aan een derde partij);
 • Om fraude, overtredingen of inbreuken te bestrijden en om geschillen of juridische procedures te beheren.

U hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden. In dit geval worden de gegevens met name verwerkt met het oog op :

 • Al je specifieke verzoeken behandelen (onze nieuwsbrief en brochures versturen, je vragen beantwoorden, enz.)
 • Voor onze marketingcommunicatie
 • In verband met de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens (gevoelige gegevens) zoals bedoeld in artikel 9 en 10 van de RGPD (zie hierboven)
 • Beheer van cookies

U kunt uw toestemming(en) te allen tijde intrekken (zie hieronder).

Verwerking is noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen (nastreven van onze economische activiteit, etc.).).

In dit geval worden de gegevens met name verwerkt met het oog op :

 • Onze relaties beheren met onze institutionele partners, ministeriële diensten die verantwoordelijk zijn voor hulp aan mensen, de pers, enz.
 • Je de weg wijzen naar andere partners in de gemeenschap
 • Voor interne of externe rapportage aan onze institutionele partners
 • Om onze producten of diensten te verbeteren
 • Om fraude, overtredingen of inbreuken te bestrijden en geschillen of juridische procedures te beheren

Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen

We zijn ook onderworpen aan wettelijke verplichtingen (bijv. op het gebied van belastingen, boekhouding, enz.) die ons verplichten om bepaalde gegevens te bewaren en door te geven aan de relevante overheden of autoriteiten.

Ontvangers van uw gegevens

 Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derden:

 • Aan onze onderaannemers in het kader van diensten die namens ons worden verleend (bijv. onze IT-dienstverlener, enz.). In dit geval mogen deze bedrijven uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die wij hen geven, met inachtneming van dit gegevensbeschermingsbeleid. Ze zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheids- en veiligheidsverplichtingen met betrekking tot uw gegevens. In geen geval worden zij eigenaar van uw gegevens.
 • Aan onze institutionele partners zoals COCOF (PHARE-dienst), COCOM, Actiris, VDAB, Forem, Bruxelles Formation en het ESF.
 • Aan partnerverenigingen zoals de Bataclan, het Centre Comprendre et Parler, enz.
 • Wanneer u een ondersteuningsservice aanvraagt bij een specifieke derde partij, kunnen we hen de gegevens sturen die nodig zijn om de gevraagde ondersteuning te bieden.
 • Wanneer u tolk- of communicatieondersteuningsdiensten bij ons aanvraagt, de tolken of vertalers die beschikbaar zijn voor deze diensten.
 • Aan de bevoegde autoriteiten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Onze onderaannemers kunnen uw gegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte (bijv. de Verenigde Staten). In dit geval worden uw gegevens specifiek beschermd, in overeenstemming met de verplichtingen van de privacyregelgeving.

Bewaren van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. De bewaartermijn kan variëren afhankelijk van het doel van de verwerking.

 • Begunstigden van onze diensten: uw gegevens worden tot 10 jaar na het einde van de dienst bewaard.
 • U hebt een contract getekend als tolk, leverancier of institutionele partner: uw gegevens worden 10 jaar na afloop van het contract bewaard.
 • U hebt een professionele relatie: uw gegevens worden bewaard zolang u de functie uitvoert waarvoor u contact met ons hebt.
 • Sponsors en donateurs: je gegevens worden 10 jaar in onze database bewaard vanaf de datum van je laatste donatie of sponsoring.
 • Nieuwsbrieven: uw gegevens worden bewaard totdat u uw toestemming voor het ontvangen van de betreffende nieuwsbrief intrekt.

Beveiliging van uw gegevens

Wij stellen alles in het werk om passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren, met name om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van de door ons verzamelde informatie te voorkomen.

Uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om ons te vragen onjuiste informatie over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken, in het bijzonder op elk moment en zonder rechtvaardiging, tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U hebt ook het recht om te vragen dat uw gegevens volledig uit onze database worden verwijderd (recht om te worden vergeten) in de gevallen die in de wet worden genoemd.

In het geval van een geschil over de verwerking van uw gegevens, kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. In dit geval zullen wij uw gegevens niet langer gebruiken totdat het geschil is opgelost. Tot slot kunt u vragen om de overdraagbaarheid van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. In dat geval dragen we ze over aan de ontvanger van uw keuze.

Uw rechten uitoefenen

U moet ons een schriftelijk verzoek sturen. Om uw rechten uit te oefenen, vragen wij u ons een bewijs van uw identiteit te verstrekken (om te voorkomen dat wij uw gegevens aan anderen doorgeven).

U kunt contact opnemen met het volgende adres: direction@infosourds.be 

Als u ons om deze informatie in elektronisch formaat vraagt, zullen wij u, tenzij u ons anders instrueert, ook elektronisch antwoorden.

In overeenstemming met de privacyregelgeving wordt uw verzoek binnen dertig dagen behandeld vanaf het moment dat wij in het bezit zijn van alle informatie die nodig is om uw verzoek te verwerken. Als uw verzoek complex is, kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd, maar we zullen u hierover vooraf informeren.

U hebt ook het recht om in beroep te gaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Pressestraat 35, 1000 Brussel, of per e-mail naar contact@apd-gba.be

We kunnen dit privacybeleid wijzigen, bijvoorbeeld in verband met wijzigingen in onze producten of diensten of in verband met de huidige wetgeving. We raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

nl_BENederlands (België)