Verklaring bescherming persoonsgegevens
Info-Sourds de Bruxelles vzw

Toepassingsgebieden

De verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens") waarnaar in deze privacyverklaring wordt verwezen, is onderworpen aan EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en aan de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hierna de "AVG" genoemd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens met betrekking tot personen die informatie bij ons aanvragen of gebruik maken van onze diensten ("begunstigden"), onze prospecten/sympathisanten, donateurs, professionele relaties zoals onze leveranciers, tolken, vertalers, geassocieerde, institutionele of politieke partners.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de volgende verwerkingsverantwoordelijke:

Info-Sourds de Bruxelles vzwgevestigd aan Brugmannlaan 76, 1190 Bos
Geregistreerd bij de ECB onder nr. 458.968.168
E-mail : direction@infosourds.be
Hierna "wij" of "Info-Sourds" genoemd.

Categorieën van gegevens die we kunnen verzamelen

Afhankelijk van onze relatie met u kunnen we de volgende soorten gegevens verzamelen, waar mogelijk met vergezeld van de datum waarop ze werden vastgelegd of gewijzigd:

U bent een begunstigde van onze diensten

a) Algemene informatie (meestal overgenomen uit de interne veiligheidsinformatiebladen van Info- Sourds):

 • Achternaam, voornaam
 • Postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres
 • Voorkeurscommunicatiemiddelen, gebruikt door de persoon
 • Geslacht, taal, geboortedatum en -land
 • Gezinssamenstelling, namen van echtgeno(o)t(e) en kinderen ten laste
 • Soort(en) inkomen(s)
 • Werkgever (indien in dienst)
 • Identiteit van maatschappelijk werker (indien van toepassing)
 • Nationaliteit
 • Nationaal registernummer
 • Rekening- en bankkaartnummer
 • Informatie over mutualiteit
 • Kopie van identiteitskaart
 • Alle persoonlijke informatie die u vrijwillig en vrijblijvend aan ons verstrekt
 • Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 en 10 van de AVG: in het kader van onze werkzaamheden kunnen wij gevoelige gegevens over u verwerken, in het bijzonder:

          – Of u doof of slechthorend bent en de manier waarop u zichzelf uitdrukt (gebarentaal, liplezen, enz.)

          – Elk van de gegevenscategorieën vermeld in artikel 9 en 10 van de AVG die u ons meedeelt in het kader van de gevraagde ondersteuning.

Niet alle bovenstaande gegevens worden noodzakelijkerwijs verzameld, afhankelijk van de gevraagde diensten.

Informatie waarmee we u een begeleidingsdienst kunnen bieden

 • Informatie over de gevraagde diensten: plaats en namen van de personen die u moet contacteren of treffen, algemene onderwerpen, vragen die u moet stellen, het type tolk dat u nodig heeft, enz.
 • Informatie vereist door onze institutionele partners (COCOF Phare, COCOM)

Informatie waarmee we u een tolk- of vertaaldienst kunnen bieden

 • Informatie over de gevraagde diensten: locatie en namen van mensen die je moet contacteren of ontmoeten, algemeen thema, vragen die je moet stellen, type tolk dat je nodig hebt, enz.
 • Aanvrager: de begunstigde zelf of een andere rechtspersoon/vereniging/administratie, evenals de contactpersoon en de identiteit van de derde partij die de dienst ontvangt.
 • Informatie vereist door onze institutionele partners (COCOF Phare, COCOM)

Informatie over de door begunstigden aangevraagde beroepsopleidingscursussen die zijn opgenomen in het individuele pedagogische dossier

 • Opleidingsniveau in België of in het buitenland, behaalde kwalificaties
 • Beroepsstatus: ingeschreven als werkzoekende bij een van de relevante instanties (Actiris, VDAB, Forem), in loondienst, enz.
 • Forem-overeenkomst voor interregionale mobiliteit
 • Contract voor beroepsopleiding: datum, duur, titel van de te volgen cursus, code/sessie
 • Trainingen via Info-Sourds en uitgereikte certificaten
 • Diensten voor leerlingen en mobiliteitskosten (met het oog op de uitbetaling van een toelage aan leerlingen door het Brusselse Onderwijs)
 • Informatie vereist door onze institutionele partners (Bruxelles Formation, Fonds Social Européen, Forem, enz.)

Informatie waarmee we u kunnen helpen bij uw zoektocht naar werk

 • Gegevens over het zoeken naar werk: CV, werkervaring, opleidingsniveau en -type
 • PHARE registratienummer
 • Actiris-registratienummer of gegevens die nodig zijn om Actiris-registratie te formaliseren
 • Gegevens die zijn opgenomen in het begeleidingsdossier: aantekeningen van afspraken, follow-up van Actiris-afspraken met potentiële werkgevers, terbeschikkingstelling van een tolk, enz.
 • Informatie vereist door onze institutionele partners (Actiris)

U heeft zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief

 • Achternaam, voornaam, taal
 • E-mailadres

U bent donateur/sponsor van Info-Sourds

 • Natuurlijk persoon: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Geslacht, geboortedatum, taal
 • Juridische entiteit (gekoppeld aan een contactpersoon): naam, bedrijfsvorm, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-/bedrijfsnummer
 • Bankrekeningnummer, bankpasnummer, donateursnummer
 • Geschiedenis van donaties/sponsoring (bedragen, data, etc.)
 • Fiscaal attest
 • Donatie-/sponsorcontracten (SDD - SEPA DIRECT DEBIT)

U werkt extern voor Info-Sourds (te weten als tolk, vertaler of leverancier).

 • Achternaam, voornaam, geslacht, taal
 • E-mailadres, postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer
 • Uw beroep en functie. Als u een tolk bent, geef dan het type uitgevoerde vertaling op
 • Informatie over uw organisatie: naam, rechtsvorm, postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, btw- en bedrijfsnummer.
 • Informatie met betrekking tot het beheer en de uitvoering van het contract, in het bijzonder de taken waarvoor u verantwoordelijk bent
 • Rekeningnummer

U bent een institutionele partner van Info-Sourds of een professionele relatie

 • Je naam, voornaam, titel, taal
 • Uw postadres, e-mailadres, vaste en/of mobiele telefoonnummer, enz.
 • Informatie over uw organisatie (overheidsinstantie, vereniging, media, enz.): naam, rechtsvorm, postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, btw- en bedrijfsnummer.
 • Professionele informatie over onze samenwerking of contactpersonen

Doeleinden van verwerking en rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor de uitvoering van op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen, in welk geval de gegevens met name worden verwerkt:

Als u een begunstigde bent van onze diensten, met het oog op:

 • Het voorbereiden van uw sollicitatie, met name door het invullen van een gegevensblad
 • Het organiseren en aanbieden van ondersteunende diensten
 • Het organiseren en aanbieden van tolk- en vertaaldiensten, enz.
 • Het organiseren en aanbieden van beroepsopleidingen met het oog op tewerkstelling
 • Het organiseren en aanbieden van ondersteuning bij het zoeken naar werk
 • Uw persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten (zoals de PHARE-dienst van COCOF, COCOM, Actiris, VDAB, Forem, Bruxelles Formation, het ESF) zodat u kunt genieten van onze gesubsidieerde diensten.

Als u donateur/sponsor bent, met het oog op:

 • Het beheren van uw donaties of sponsoring
 • Het beheren van uw belastingcertificaten

Als u een externe partij bent (zoals een tolk, vertaler of leverancier), een institutionele partner of een professionele contactpersoon, met het oog op:

 • Het beheren van lopende overeenkomsten
 • Het beheren van lopende overeenkomsten

In alle gevallen:

 • Voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden (inclusief de overdracht van vorderingen aan een derde partij);
 • Om fraude, overtredingen of inbreuken te bestrijden en om geschillen of juridische procedures te beheren.

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. In dit geval worden de gegevens met name verwerkt met het oog op:

 • Het behandelen van al uw specifieke verzoeken (onze nieuwsbrief en brochures versturen, het beantwoorden van uw vragen, enz.)
 • Voor onze marketingcommunicatie
 • In verband met de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens (gevoelige gegevens) zoals bedoeld in artikel 9 en 10 van de AVG (zie hierboven)
 • In het kader van het cookiebeheer

U kunt uw toestemming(en) te allen tijde intrekken (zie hieronder).

De verwerking is noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen (uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten)).

In dit geval worden de gegevens met name verwerkt met het oog op:

 • Het beheren van onze relaties met onze institutionele partners, ministeriële diensten die verantwoordelijk zijn voor Welzijnszorg, de pers, enz.
 • U begeleiden naar andere partners in de gemeenschap
 • Voor interne of externe rapportage aan onze institutionele partners
 • Om onze producten of diensten te verbeteren
 • Om fraude, overtredingen of inbreuken te bestrijden en geschillen of juridische procedures te beheren

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen

We zijn ook onderworpen aan wettelijke verplichtingen (bijv. op het gebied van belastingen, boekhouding, enz.) die ons verplichten bepaalde gegevens te bewaren en door te geven aan de relevante overheden of autoriteiten.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derden:

 • Onze onderaannemers in het kader van diensten die namens ons worden verleend (bijv. onze IT-dienstverlener, enz.). In dit geval mogen deze bedrijven uw persoonsgegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die wij hun geven, met inachtneming van dit gegevensbeschermingsbeleid. Ze zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheids- en veiligheidsverplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. In geen geval worden zij eigenaar van uw persoonsgegevens.
 • Onze institutionele partners zoals COCOF (PHARE-dienst), COCOM, Actiris, VDAB, Forem, Bruxelles Formation en het ESF.
 • Partnerverenigingen zoals Bataclan, het Centre Comprendre et Parler, enz.
 • Wanneer u een begeleidingsdienst aanvraagt bij een specifieke derde partij, kunnen we hun de gegevens doorgeven die nodig zijn om de gevraagde ondersteuning te bieden.
 • Wanneer u tolk- of communicatieondersteuningsdiensten bij ons aanvraagt, de tolken of vertalers die beschikbaar zijn voor deze diensten.
 • De bevoegde autoriteiten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Onze onderaannemers kunnen uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (bijv. de Verenigde Staten). In dit geval worden uw persoonsgegevens specifiek beschermd, in overeenstemming met de verplichtingen van de privacyregelgeving.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. De bewaartermijn kan variëren, afhankelijk van het doel van de verwerking.

 • Begunstigden van onze diensten: uw persoonsgegevens worden tot 10 jaar na het einde van de dienst bewaard.
 • U heeft een contract getekend als tolk, leverancier of institutionele partner: uw persoonsgegevens worden 10 jaar na afloop van het contract bewaard.
 • U heeft een professionele relatie: uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u de functie uitvoert waarvoor u contact met ons heeft.
 • Sponsors en donateurs: uw persoonsgegevens worden 10 jaar in onze database bewaard vanaf de datum van uw laatste donatie of sponsoring.
 • Nieuwsbrieven: uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u uw toestemming voor het ontvangen van de betreffende nieuwsbrief intrekt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk om passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren, met name om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van de door ons verzamelde informatie te voorkomen.

Uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om ons te vragen onjuiste informatie over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen. U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken, in het bijzonder op elk moment en zonder rechtvaardiging, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U heeft ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens volledig uit onze database worden verwijderd (recht op vergetelheid) in de door de wetgeving vermelde gevallen.

In het geval van een geschil over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken totdat het geschil is opgelost. Tot slot kunt u vragen om de overdraagbaarheid van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt. In dat geval dragen we ze over aan de ontvanger van uw keuze.

Uw rechten uitoefenen

U moet ons een schriftelijk verzoek sturen. Om uw rechten uit te oefenen, vragen wij u ons een bewijs van uw identiteit te verstrekken (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven).

U kunt contact opnemen op het volgende adres: direction@infosourds.be

Als u ons om deze informatie in elektronisch formaat verzoekt, zullen wij u ook elektronisch antwoorden, tenzij u ons anders instrueert.

In overeenstemming met de privacyregelgeving wordt uw verzoek binnen dertig dagen behandeld vanaf het moment dat wij in het bezit zijn van alle informatie die nodig is om uw verzoek te verwerken. Als uw verzoek complex is, kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd, we zullen u hierover echter vooraf informeren.

U heeft ook het recht om in beroep te gaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of per e-mail via contact@apd-gba.be. contact@apd-gba.be

We kunnen dit privacybeleid wijzigen, bijvoorbeeld in verband met wijzigingen in onze producten of diensten of in verband met de huidige wetgeving. We raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

nl_BENederlands (België)