Verklaring betreffende de bescherming van de persoonsgegevens van de begunstigden
van Info-Sourds de Bruxelles asbl

geregistreerd bij de ECB onder nr. 458.968.168

Verantwoordelijk voor de verwerking van de verstrekte gegevens: het directoraat
E-mail: direction@infosourds.be

Waarom deze verklaring?

De inschrijving van een begunstigde in onze vereniging leidt ertoe dat wij een reeks gegevens verwerken die u ons hebt verstrekt of die aan ons worden meegedeeld in het kader van uw ondersteuning of verzoek om communicatiehulp (vertolking in gebarentaal of vertaling). Nieuwe technologieën leiden tot een toename van het aantal gegevensverwerkingen waarbij nieuwe actoren betrokken kunnen zijn. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij via formulieren, e-mails, brieven en andere communicatie met u verzamelen.

Wat betekent "verwerking van persoonsgegevens"?

 • Persoonsgegevens zijn alle informatie die een persoon direct of indirect identificeert, zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator,...
 • Gegevensverwerking wordt gedefinieerd als elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met automatische middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, bijwerken of wijzigen, raadplegen, mededelen,...

Wie verwerkt uw gegevens?

Persoonsgegevens worden geraadpleegd en verwerkt door het personeel van de vereniging en IT-dienstverleners, met inbegrip van de contractanten van de vereniging voor gegevensverwerking. Deze personen worden gewezen op de vertrouwelijkheid, het rechtmatige en nauwkeurige gebruik en de beveiliging van deze gegevens.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld voor specifieke en legitieme doeleinden en zullen worden gebruikt:

 • Of op basis van uw toestemming.
 • Of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van de vereniging (eisen van de subsidiërende autoriteiten).
 • Of op grond van een wettelijke verplichting.

Welke gegevens verzamelen we?

 • Naam
 • Voornaam
 • Nationaal nummer
 • Adres
 • Plaats
 • Postcode
 • E-mail
 • Telefoon
 • GSM
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Niveau en type studie
 • Professionele categorie
 • Bankrekeningnummer
 • Wederzijdse naam en adres
 • Onderling verzekeringsnummer
 • Gezamenlijke naam
 • Afhankelijk kind

Doelstellingen :

 • Administratief beheer :
  • Krachtens de wettelijke bepalingen moeten wij bepaalde persoonsgegevens van begunstigden meedelen aan de verschillende subsidiërende instanties (ESF, Brussels Onderwijs, Phare, Actiris, ...), in het kader van de subsidiëring van onze vereniging en de controle van deze instanties.
  • Deze overdracht gebeurt via een beveiligde computerinterface.
  • Interne verwerking van de verschillende aspecten van het verenigingsleven: post, facturen, verzekeringen, enz.
 • Onderwijsbeheer en opdrachten van Info-Sourds Brussel.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens :

De meeste gegevens worden om wettelijke of contractuele redenen verzameld. Voor gegevens die geen verband houden met een wettelijke of contractuele verplichting hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Indien wij persoonsgegevens voor andere dan de in dit document genoemde doeleinden verwerken, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doel en de nieuwe verwerking.

Gebruik van camera's :

Tot op heden zijn er geen camera's geïnstalleerd.

Wat zijn uw rechten?

U hebt rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u hebben verzameld. Dit zijn de volgende rechten, binnen de grenzen die in de verordeningen worden genoemd en overeenkomstig de doeleinden die de verwerking rechtvaardigen:

 • Recht op informatie
 • Recht op toegang tot gegevens
 • Recht op correctie van gegevens
 • Recht op verwijdering van gegevens
 • Recht op gegevensbeperking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, met specifieke vermelding van de redenen voor uw verzoek, rekening houdend met het feit dat de voor de verwerking verantwoordelijke dwingende legitieme redenen kan aantonen voor de betwiste verwerking, overeenkomstig de GDPR.

Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u gewoon een e-mail of een brief naar het contactadres bovenaan dit document, met vermelding van het precieze doel van uw verzoek. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en vergezeld gaan van een R/V-kopie van uw identiteitskaart.

Bewaring van gegevens :

De persoonlijke gegevens die u ons heeft toevertrouwd worden bewaard zolang u lid bent van onze vereniging. De traceergegevens worden in onze vereniging overeenkomstig de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard.

Beveiliging :

Onze vereniging neemt passende technische, fysieke, wettelijke en organisatorische maatregelen die voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

De directie vertegenwoordigd door Pascale van der Belen