Opleiding

Onze opleidingsprogramma's

De afdeling opleiding biedt een FLE-opleiding aan; Frans als vreemde taal, onafhankelijk van enige ondergeschikte macht, gericht op het leren van Frans en Franse gebarentaal.

In het kader van een partnerschap met Bruxelles Formation en met de steun van Actiris biedt Info-Sourds de Bruxelles ook een reeks modules aan die toegang geven tot een vooropleiding of een kwalificerende opleiding en een basisopleiding. Het doel is doven en slechthorenden op te leiden om hun zoektocht naar werk te vergemakkelijken.

Deze cursussen zijn gratis en toegankelijk in gebarentaal of andere visuele communicatiemiddelen en zijn gericht op de inclusie en autonomie van doven en slechthorenden.

Na de vaststelling dat er een reële behoefte bestond om de Franse taalvaardigheid van buitenlanders te verbeteren, werd op initiatief van het team Vorming een FLE-opleiding (niveau A0-A2) gecreëerd. Deze opleiding staat los van de subsidiërende kracht van Brussel Vorming.

Frans als vreemde taal (FLE) is dus een opleiding waarin het leren van de Franse taal en de Franse gebarentaal van België (LSFB) centraal staat. Deze opleiding is toegankelijk voor niet-Franstaligen met als doel hen beter te integreren in ons land, zowel op sociaal, cultureel als professioneel vlak.

Wanneer vindt deze opleiding plaats?

Dinsdag en donderdag van 10 januari tot 30 juni 2023 van 9.00 tot 16.30 uur.

REGISTRATIE

Het huidige curriculum bestaat uit twee complementaire en evoluerende modules:

Geletterdheid 3: verwerving van basisvaardigheden en opfriscursussen in vervoeging, grammatica, woordenschat en schrijven met het oog op de voortzetting van Geletterdheid 4, een beroepsopleiding die leidt tot een kwalificatie of een basisopleiding.

Alfabetisering 4: verwerving van basisvaardigheden en verbetering van de lees- en schrijfvaardigheid, met het oog op de voortzetting van een beroepsopleiding die tot een diploma of een basisopleiding leidt.

Wanneer vinden deze cursussen plaats?

Dinsdag, donderdag en vrijdag, van 10 januari tot 30 juni 2023 van 9.00 tot 16.30 uur.

REGISTRATIE

De basisopleiding heeft tot doel de algemene kennis op te frissen aan de hand van verschillende modules:

Franse module

Cijfermodule: De modules Frans en Rekenen vormen samen 80% van de cursus.

ICT-module: verwerving van digitale en technische basisvaardigheden voor afstandsonderwijs en/of telewerken.

Module transversale vaardigheden: verwerving van levensvaardigheden in een professionele omgeving. Aan het einde van deze opleiding beschikken doven over het vereiste basisniveau Frans en rekenen, alsook over de kennis en de instrumenten om hun professionele integratie voort te zetten. Hetzij met een opleiding (determinatie, vooropleiding en kwalificerende opleiding in integratie), hetzij met ondersteuning bij het vinden van een baan.

Wanneer vindt deze opleiding plaats?

Van 2 oktober tot 15 december 2023. Nadere informatie volgt nog.

REGISTRATIE

 

Voorwaarden

  • 18+ jaar.
  • Een Franstalige dove of slechthorende zijn.
  • Gedomicilieerd zijn in België of legaal in het land verblijven.
  • Geregistreerd bij Actiris, FOREM (met de aanvraag voor interregionale mobiliteit) of VDAB.
  • Niet kunnen lezen en schrijven, of moeite hebben met toegang tot geschreven Frans.

Neem contact op met

WhatsApp, SMS: 0484 63 94 38
E-mail: formation@infosourds.be 

Ben je niet tevreden?

Begunstigden hebben het recht om te klagen, om verschillende redenen (bv. kwaliteit van de dienstverlening).

Klachten moeten worden gericht aan :