Vertolking en transliteratie (SISB)

"We zijn hier om de communicatie te vergemakkelijken

tussen doven en horenden".

Wie zijn wij?

De SISB wordt beheerd door de administratie van PHARE en is door de COCOF goedgekeurd als ondersteunende dienst voor communicatie en vertolking. Het heeft tot doel de communicatie tussen doven en horenden te vergemakkelijken dankzij de aanwezigheid van een tolk of vertaler in gebarentaal (volledig gesproken Frans, liplezen, ondertekend Frans).

Haar missies zijn :

 • Verzoeken om vertolking of vertaling beheren en een aanbieder toewijzen
 • Het verrichten van tolk- of vertaaldiensten
 • de kwaliteit van de diensten te garanderen doorde professionele vaardigheden van de dienstverleners te erkennen
 • De onafhankelijke dienstverleners betalen binnen de grenzen van de door onze subsidieverlenende instantie, PHARE, toegekende subsidie.

Het veldteam in loondienst:


Patrice JABENEAU
Tolk gebarentaal
4/5 keer

Laurence BEERBEER
Tolk gebarentaal
Voltijds

Bénedicte ROBERFROID

Tolk gebarentaal

2/5 keer


Fatima Ouriaghli
Applicatiemanager
4/5 keer

Wat stellen we voor?

 • Een schakel tussen aanvragers en aanbieders.
 • Registratie van doven bij de PHARE-dienst.
Het gaat om het tolken vanuit Franstalig België naar het Frans en omgekeerd, d.w.z. het overschakelen van de ene taal naar de andere terwijl de betekenis, de intentie en de culturele inhoud van de boodschappen worden overgebracht. Deze diensten kunnen worden verleend door één tolk of door een tolkenpaar (twee horende tolken of één horende en één dove tolk). Deze tweede dienstverlener biedt een extra steunpunt wanneer de taalkundige en culturele band/begrip tussen de horende tolk en de dove persoon niet optimaal is, bijvoorbeeld wanneer de dove persoon niet-standaard tekens gebruikt, de horende tolk niet begrijpt, ...
In samenwerking met de Waalse doventolkdienst voeren wij het project Relais-Signes uit. Hiermee kunnen diensten op afstand worden verleend met behulp van een computerplatform en audio- en videoapparatuur. Het bestaat uit het tolken van telefoongesprekken (VRS-systeem, voor Video Relay Service) en korte gesprekken tussen twee gesprekspartners zonder dat de dienstverlener fysiek ter plaatse is (VRI-systeem, voor Video Remote Interpreting). De dienst is elke dag open van 9 tot 12 uur en op woensdag van 13 tot 16 uur. Wijzigingen in de dienstregeling worden bekendgemaakt op de website van Relais-Signes: www.relais-signes.be.
Het bestaat uit verschillende visuele middelen die door de professional worden ingezet om het begrijpen van het Frans door de dove te vergemakkelijken: Gesigneerd Frans. Hierbij worden de tekens gemodelleerd naar de grammaticale structuur van het Frans. Langue Parlée Complétée (LPC). LPC is een techniek die tot doel heeft het liplezen te vervolledigen zodat het voor de dove volledig verstaanbaar wordt. Het is dus een hulpmiddel bij het waarnemen van spraak op de lippen. Orale herformulering. Dit proces vergemakkelijkt het liplezen.

Hoe?

De dienst verwerkt verzoeken in de volgorde waarin ze worden ontvangen en verzamelt informatie die relevant is voor de dienst. Wij verspreiden de aanvragen onder de providers. Met uitzondering van de verzoeken op het gebied van onderwijs, die door andere diensten worden behandeld, behandelt de dienst alle soorten verzoeken om diensten, zowel wat de vorm betreft (afspraken, vergaderingen, conferenties, opleidingen) als wat de sector of het thema betreft (medisch, juridisch, professioneel, verenigingsleven, cultuur, enz.)

 

De dienst neemt zo nodig contact op met de horende gesprekspartner die de dove wenst te ontmoeten (arts, advocaat, ...) om de afspraken te maken. De dienst wordt dan bevestigd aan de gesprekspartners en de dienstverlener.

Tolken houden zich aan de specifieke ethische code van hun beroep. Dit omvat beroepsgeheim, loyaliteit en neutraliteit. De ethische code kan in zijn geheel worden geraadpleegd op de ABILS-website: http://abils.net/home/code-ethique/

Voor wie?

 • doven die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en voldoen aan de criteria voor toelating tot de PHARE-dienst, zoals bepaald in artikel 6 van het decreet betreffende de integratie van personen met een handicap van 17 januari 2014

Specifiek voor het Relais-Signes-project richten we ons ook tot doven in Wallonië om zich aan te melden bij de Waalse doventolkdienst.

 • Rechtspersonen, zoals overheidsdiensten, verenigingen en bedrijven, die hun communicatie toegankelijk willen maken voor doven.
 • Horenden die gebruik willen maken van vertolking in het Frans/gebarentaal en andere communicatiemiddelen;

Ze moeten respecteren:

 • ROI ==> PDF
 • Service project ==> PDF

Dove mensen moeten tekenen:

 • De begunstigdenovereenkomst ==> PDF

Wanneer?

De dienst is dagelijks bereikbaar van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur per vaste en mobiele telefoon, per sms en What's App, per webcamgesprek, per e-mail en live, al dan niet op afspraak.

Hoeveel?

Dove mensen:

Bedrag van de bijdrage: 10 €/kwartaal

Eenmalige vergoeding voor dove individuen, paren en gezinnen met bewijs van adres of gezinssamenstelling, eenmalig te verstrekken.

Mensen die moeite hebben met het betalen van de bijdrage kunnen een vermindering (vrijstelling) aanvragen bij de directie van Info-Sourds.

De SISB stuurt een factuur voor de kwartalen waarin ten minste één dienst heeft plaatsgevonden.

De dove moet de bijdragen betalen om in aanmerking te komen voor een uitkering.

Deze bijdrage wordt gestort op de rekening van ISB vzw:

BE59 2100 4755 6526

Mededeling: SISB-bijdrage + naam van de dove.

 

Rechtspersonen:

1) 35€/uur voor niet door PHARE erkende verenigingen en doven

2) 45€/uur voor andere klanten - Elk begonnen uur is verschuldigd.

3) Optionele voorbereidingskosten: 20€/h

De uurprijs van diensten wordt met 10 euro verhoogd voor diensten op zondag, zaterdag na 20.00 uur, op een feestdag of door de week na 22.00 uur.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

We hebben een website en een Facebook-pagina.

Het Wegwijzerproject heeft ook een eigen website en pagina.

GSM/SMS/What'sApp: 0032 498 43 43 34

E-mailadres: sisb@infosourds.be

Website: www.infosourds.be/SISB

Voor het Signpost-project: www.relais-signes.be

Ter plaatse: De dienst is gevestigd aan de Brugmannlaan 76, 1190 Vorst (3e verdieping).

 

 

Ben je niet tevreden?

Begunstigden hebben het recht om te klagen, om verschillende redenen (bv. kwaliteit van de dienstverlening).

Klachten moeten worden gericht aan :